Radon: Hva er Radon?

Radon er en usynlig, luktfri og radioaktiv gass som naturlig finnes overalt i jordskorpen, grunnet nedbrytning av uran i berggrunnen. Vi forstår at dette kan virke bekymringsfullt siden det er kjent at høye konsentrasjoner av radon kan være helseskadelig og er klassifisert som kreftfremkallende, spesielt med tanke på lungekreft.

radon

For å ivareta vår helse er det derfor avgjørende med radonmåling i bygninger hvor vi tilbringer mye tid innendørs. Måling av radon i hjemmet gir oss et klart bilde av radonnivåene vi utsettes for, og om det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere nivåene. I Norge, med vårt kalde klima og spesifikke geologiske forhold, kan radonnivåene innendørs ofte være forhøyet, noe som gjør det viktig å kartlegge og eventuelt iverksette tiltak.

Dersom målinger viser høyere radonverdier enn det som er anbefalt, er radonbrønn eller radonsperre effektive metoder for å redusere radonnivåene. En radonbrønn fungerer ved å lage et undertrykk under huset som fører radongassen bort, mens radonsperre ofte er en membran som forhindrer gass i å trenge inn. Disse metodene, sammen med kontinuerlig overvåkning og vedlikehold, bidrar til å skape et sikrere innemiljø.

Grunnleggende om Radon

Radon er en usynlig, luktfri og smakløs gass som kan by på alvorlige helseutfordringer. Vi vil gjennomgå hva radon er, risikoene knyttet til gassens tilstedeværelse i boligen, og viktigheten av radonmålinger.

Hva er Radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når uran brytes ned i jord, bergarter og vann. Den har betegnelsen Rn-222 og tilhører edelgassene i det periodiske systemet. I Norge er radon spesielt relevant fordi berggrunner og jordarter ofte inneholder høyere urannivåer.

Radons Risiko og Helseeffekter

Innånding av høye nivåer av radon og dens nedbrytningsprodukter kan føre til skader i lungene, som over tid kan utvikle seg til lungekreft. Verdens helseorganisasjon (WHO) og Sundhedsstyrelsen anerkjenner radon som den nest største årsaken til lungekreft etter røyking.

Radonmåling i Bolig

radonmåling

For å vurdere risikoen for radon i boliger, er det essensielt med radonmålinger. Målingene gir en indikasjon på radonnivået i inneluften og bør utføres i de kaldere månedene da boligen er mest tett. Resultatet av en måling uttrykkes i becquerel per kubikkmeter (Bq/m³) og retningslinjer anbefaler tiltak ved verdier over 100 Bq/m³.

Radonmitigering og -sikring

Når vi håndterer radon i bygninger er vårt mål å minimere eksponeringen gjennom effektive tiltak. Radonmitigering og -sikring er kritisk for å beskytte helsen til mennesker som oppholder seg i bygg berørt av høye radonnivåer.

Radonbrønn og Radonsug

Radonbrønnen er en vanlig løsning for å redusere radonindholdet, særlig i områder med høy radonkonsentrasjon i grunnen. En radonbrønn er en teknikk der en lager et hull i fundamentet eller under bygningen for å suge ut radongass. Ved å installere et radonsug skaper vi et undertrykk som sikrer at radon trekkes ut fra under gulvet og føres ut i det fri.

Radonsperre og Bygningsbeskyttelse

radonsperre

Radonsperren er essensiell for å forhindre at radongass siver inn i bygningen fra grunnen. Dette er spesielt viktig ved renovering og nybyggeri, hvor det installeres barrierer som sikrer at bygningens fundament er tett. Radonsperren er ofte et tykt plastfolie eller en spesiell membran som legges under betongulvet for å blokkere radongassen.

Ventilasjonssystemer og Radon

Et godt planlagt og installert ventilationssystem er vårt hovedverktøy for å opprettholde lavt radoninnhold i bygninger. Riktig utformede ventilasjonssystemer sørger for tilstrekkelig luftutskifting, noe som reduserer radonkonsentrasjonen. Å redusere utætheder i bygningens klimaskall og sørge for kontinuerlig friskluftstilførsel er nøkkelen til suksessfull radonsikring.

Juridiske og Tekniske Standarder

I vår diskusjon om radon, er det viktig å forstå de juridiske og tekniske standarder som styrer håndteringen av denne gassen. Dette inkluderer regler og reguleringer, sertifisering og standarder, samt metoder for radonmåling og kvalitetssikring.

Regler og Reguleringer

I Danmark er det Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) som utgir anbefalinger for radon i Bygningsreglementet. Vi følger nøye med på disse reglene for å sikre at vi holder oss innenfor de fastsatte grænseværdier for radon i innemiljøet. Myndighederne fastsetter at årsmiddelverdien for radonkonsentrasjon ikke skal overstige 200 Bq/m³, noe vi retter oss etter i hele prosjekterings- og byggeprosessen.

Sertifisering og Standarder

Når det kommer til sertifisering, legger vi vekt på at våre metoder og materialer er i samsvar med ISO 17025, som er den internasjonale standarden for kompetanse i testing og kalibreringslaboratorier. Dette sikrer at alle målinger og utstyr som brukes til radonvurderinger holder en høy kvalitetsstandard.

Radonmåling og Kvalitetssikring

For å sikre nøyaktige radonmålinger benytter vi dosimetre og andre godkjente målemetoder anerkjent av Environmental Protection Agency (EPA) og samarbeider tett med akkrediterte laboratorier. Målingstiden for radon bør være minst to måneder ifølge anbefalinger fra European Radon Association (ERA), og dette reflekteres i våre prosedyrer for å oppnå representative verdier for radonnivåene.

Radon i Praksis

Når det gjelder radon i bygninger, er det avgjørende for oss å fokusere på måling, håndtering og forståelse av de helsemessige implikasjoner knyttet til denne radioaktive gassen.

Radon ved Boligsalg og Nybygg

Ved boligsalg er det viktig at vi gjennomfører grundige radonmålinger for å sikre at nivåene ikke overskrider statlige anbefalinger. Kjøpere har rett til å bli informert om eventuelle radonnivåer og risikoer før kjøp. For nybygg har vi et ansvar for å implementere effektive radonsperre tiltak, som kan inkludere radonbrønner for å lede jordradon bort fra bygningen.

Ved måling brukes det spesialiserte sensorer for å vurdere radonnivåer over tid. For høy konsentrasjon av radon innebærer en inngrepen, hvor revner i fundamentet må tettes, og det bør innarbeides en radonsperre for å forhindre at radon siver inn i boligen gjennom jordluft.

Livsstil og Radonrelaterte Risikoer

Vår livsstil hjemme kan påvirke hvordan radioaktive stoffer som radon påvirker oss. Forholdsregler må tas spesielt der uranholdige materialer som granitt bidrar til radonproduksjon. Siden radon dannes fra uran som brytes ned til radium, er det viktig å minimere inneluftens radonnivå ved å sørge for god ventilasjon og ved å forsegle sprekker der radon kan trenge inn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *